មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត

មូលហេតុទូទៅ 4 យ៉ាងដែលការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកមិនត្រូវបានអនុម័ត

ក្នុងមួយសប្តាហ៍ យើងទទួលបានពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីចំនួន 100 ដង ហើយយើងបានរកឃើញថាមានអតិថិជនមួយចំនួនមិនត្រូវបានអនុម័តការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីដោយហេតុផលតែមួយ។
ដូច្នេះ ស្ពានចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវមូលហេតុទាំងនោះ ដើម្បីជូយអ្នកបញ្ចៀសបញ្ហាទាំងនោះនៅពេលអនុវត្តពេលក្រោយ!

១. គ្មានវត្ថុបញ្ចាំ ឬ វត្ថុបញ្ចាំមិនមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់

ធនាគារភាគច្រើននឹងមិនទទួលយកពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទេ ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំប្រាក់កម្ចីមិនមានវត្ថុបញ្ចាំដែលមានតម្លៃ លើកលែងតែចំនួនប្រាក់កម្ចីនោះតិច។
ជាធម្មតា ពួកគេនឹងសួររកដី ហើយអ្នកអាចខ្ចីបានរហូតដល់ 50% នៃតម្លៃរបស់ដីនោះ។
ឧទាហរណ៍ថា ប្រសិនបើដីមានតំលៃ 1000USD នោះអ្នកអាចខ្ចីបានអតិបរមា 500USD ។
យើងចង់ជួយអ្នកឱ្យទទួលបានប្រាក់កម្ចីណាស់ ប៉ុន្តែជួនកាលវាក៏មានការលំបាកជាខ្លាំងសម្រាប់យើងផងដែរ។
យ៉ាងណាមិញក៏នៅមានករណីលើកលែងមួយចំនួន ដូចជាប្រាក់កម្ចីតិចតួច ឬការទិញរថយន្តថ្មី ឬផ្ទះ។
ដូច្នេះ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសាកសួរពួកយើង ទោះបីជាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំកម្ចីទាំងនោះ ប៉ុន្តែមិនមានវត្ថុបញ្ចាំ!