០%នៃការបង់ប្រាក់ដែលមានប្រាក់កក់ស្រាប់

ការបង់រំលស់? ការបង់ប្រាក់ដែលមានប្រាក់កក់?

ការបង់មានប្រាក់កក់ដោយគិតការប្រាក់០%? តើអ្នកសប្បាយចិត្ត ឬ មិនសប្បាយចិត្ត?
មុនពេលដែលអ្នកពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ ស្ពាននឹងពន្យល់ប្រាប់អ្នក តើគួរបង់ប្រាក់លើប្រាក់កម្ចី
ទិញផ្ទះតាមវិធីណា
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានអតិថិជនជាច្រើនបានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញផ្ទះ
វាជាការពិតនឹងប្រសើរណាស់ ពេលដែលអ្នកមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន
ប៉ុន្តែមានអតិថិជនជាច្រើនត្រូវការប្រាក់កម្ចីផ្ទះដើម្បីទិញផ្ទះមែនទេ?
ពួកយើងបានរៀនអំពីវាហើយនៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ
ប៉ុន្តែចាំបន្តិច តើពួកយើង ត្រួវបង់ប្រាក់តាមវិធីណ?