តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក

អ្នករក្សាទឹកប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនីសន្សំ រួចអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកបានសន្សំបានប្រាក់មួយចំនួន។
នេះហៅថា អត្រាការប្រាក់ដែលវាជាប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់អ្នក។​ ធនាគារផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ខុសៗពីគ្នា។
តោះរៀនគណនា អំពីអត្រាការប្រាក់
ឧទាហរណ៏៖​ អ្នកធ្វើការរក្សាទឹកប្រាក់​2,000​ដុល្លារនៅក្នុងគណនីសន្សំ ហើយគេផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់1.0%គិត
ជាប្រចាំឆ្នាំ។
បន្ទាប់ពីមួយខែមក តើអ្នកសន្សំបានប៉ុន្មាន?
ដោយយក  2,000 គុណ 1% = 20​ នេះគឺទំហំទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានសន្សំរយៈពេលមួយឆ្នាំ
20 ចែក 12ខែ = 1.67ដុល្លារ អ្នកបានសន្សំទឹកប្រាក់បន្ទាប់ពីមួយខែ
ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចំណាយ 6%ទៅលើពន្ធសម្រាប់អត្រាការប្រាក់របស់អ្នក ដូច្នេះ 1.67% ចែក 94% = 1.57%ដុល្លារ សៀវភៅគណនីរបស់លោកអ្នកនឹងបង្ហាញជូននូវចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះ។​
ពិបាកណាស់មែនទេ? តោះរៀនអនុវត្តទាំងអស់គ្នា។
ប្រសិនបើអ្នកដាក់ ១០,០០០ដុល្លារ នៅក្នុងគណនីដាក់ប្រាក់ថេរដែលផ្តល់ជូនអ្នក៧%
ដោយមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធ តើក្រោយពេលមួយឆ្នាំអ្នកនឹងអាចសន្សំបានប្រាក់ប៉ុន្មាន?
ពិនិត្យចម្លើយនៅទំព័របន្ទាប់