រៀនបន្ថែមទៀតអំពីការប្រាក់

រៀនបន្ថែមទៀតអំពីការប្រាក់

ពូកែខាងគណនាពីអត្រាការប្រាក់ អាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំប្រាក់ នឹងរកប្រាក់បន្ថែម
ពួកយើងបានរៀនកាលពីលើកមុនអំពីការរក្សាប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារអាចអោយអ្នកនូវប្រាក់បន្ថែមដែលហៅថាការប្រាក់ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់នៅពេលដែលអ្នកខ្ចីឥណទាន
វាជានិច្ចកាល ជាភាគរយប្រចាំឆ្នាំ ប៉ុន្តែពេលខ្លះជាភាគរយប្រចាំខែចំពោះប្រាក់ឥណទាន
ការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ
ប្រាក់គោល * អត្រាការប្រាក់
ពិតជាងាយស្រួលណាស់មែនទេ?
ឧទាហរណ៏ ១០០០ដុល្លារ * ៥% = ៥០ដុល្លារ
ប្រសិនបើវាខ្លីជាងមួយឆ្នាំនឹងគិតយ៉ាងណា?
ប្រាក់គោល * អត្រាការប្រាក់ * ចំនួនថ្ងៃ/៣៦៥
១០០០ដុល្លារ * ៥% * ១០០ថ្ងៃ/៣៦៥ =
រកមើលចម្លើយនៅទំព័របន្ទាប់