តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ

 តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ

តើអ្នកមានគិតអំពីការទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកឬទេ?
មុនពេលដែលអ្នកគិតថាចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ អ្នកគួរគិតអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយ
ចំនួនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត អ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃណាមួយ ឬក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រេចទិញផ្ទះនោះ។
នៅខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរតែដឹង

  • ការទទួលបានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយសម្រាប់ការអនុម័ត។
  • ការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
  • ការស្វែងរកផ្ទះដែលសមនឹងថវិការបស់អ្នក។

អ្នកប្រហែលជាគិតថាការដែលបានគិតគូរលើការទិញផ្ទះមួយពិតជាមិនពិបាកនោះទេ ប្រសិនបើមានប្រាក់ខែគ្រប់ល្មមនឹងអាចបង់បាន។
រឿងនេះភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះអតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់ទើបតែមានគំនិតចង់បានផ្ទះថ្មី។ ជាការពិតណាស់ វាពិតជាមានភាពពិបាកជាងការដែលអ្នកបានគិត ដូចនេះចូរអានផលវិបាកទាំង៤ដែលអ្នកគួរតែដឹង។