តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ

 តើអ្នកដែលទើបទិញផ្ទះលើកដំបូងគួរជៀសវាងអ្វីខ្លះ តើអ្នកមានគិតអំពីការទិញផ្ទះដំបូងរបស់អ្នកឬទេ? មុនពេលដែលអ្នកគិតថាចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះ អ្នកគួរគិតអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយ ចំនួនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត អ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះនៅថ្ងៃណាមួយ ឬក្រោយពេលដែលអ្នកសម្រេចទិញផ្ទះនោះ។ នៅខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរតែដឹង ការទទួលបានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះមួយសម្រាប់ការអនុម័ត។ ការជ្រើសរើសភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការស្វែងរកផ្ទះដែលសមនឹងថវិការបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាគិតថាការដែលបានគិតគូរលើការទិញផ្ទះមួយពិតជាមិនពិបាកនោះទេ […]

Read more